introduce menu banner image

GIỚI THIỆU

NGUỒN QUỸ BW

Quỹ BW
3,598,349,235

Tổng số tiền: 3,598,349,235
Nguồn quỹ còn lại: 535,630,527
Số tiền đã thực hiện: 3,062,718,708

NGUỒN QUỸ BW TỪNG NĂM