prev next

#4 Cải thiện môi trường giáo dục

  • SỐ TIỀN QUYÊN GÓP : 409,840,475đ
  • SỐ TIỀN ĐÃ SỬ DỤNG : 409,839,675đ
  • 10/10 DỰ ÁN HOÀN THÀNH
  • 0 NGƯỜI THAM GIA BF

DỰ ÁN ĐANG THỰC HIỆN

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN