prev next

#7 Quyên góp quần áo

  • SỐ TIỀN QUYÊN GÓP : 280,346,700đ
  • SỐ TIỀN ĐÃ SỬ DỤNG : 381,746,700đ
  • 4/5 DỰ ÁN HOÀN THÀNH
  • 0NGƯỜI THAM GIA BF

DỰ ÁN ĐANG THỰC HIỆN