introduce menu banner image

GIỚI THIỆU

NGUỒN QUỸ BW

Quỹ BW

3,296,718,884 VNĐ

Tổng số tiền:

3,296,718,884 VNĐ

Nguồn quỹ còn lại:

288,628,889 VNĐ

Số tiền đã thực hiện:

3,008,089,995 VNĐ

NGUỒN QUỸ BW TỪNG NĂM