introduce menu banner image

GIỚI THIỆU

NGUỒN QUỸ BW

Quỹ BW

2,751,865,560 VNĐ

Tổng số tiền:

2,751,865,560 VNĐ

Nguồn quỹ còn lại:

248,159,857 VNĐ

Số tiền đã thực hiện:

2,503,705,703 VNĐ

NGUỒN QUỸ BW TỪNG NĂM