introduce menu banner image

GIỚI THIỆU

NGUỒN QUỸ BW

Quỹ BW

2,848,012,904 VNĐ

Tổng số tiền:

2,848,012,904 VNĐ

Nguồn quỹ còn lại:

203,365,701 VNĐ

Số tiền đã thực hiện:

2,644,647,203 VNĐ

NGUỒN QUỸ BW TỪNG NĂM