introduce menu banner image

GIỚI THIỆU

NGUỒN QUỸ BW

Quỹ BW

2,829,266,704 VNĐ

Tổng số tiền:

2,829,266,704 VNĐ

Nguồn quỹ còn lại:

184,619,501 VNĐ

Số tiền đã thực hiện:

2,644,647,203 VNĐ

NGUỒN QUỸ BW TỪNG NĂM