introduce menu banner image

GIỚI THIỆU

NGUỒN QUỸ BW

Quỹ BW

2,762,411,880 VNĐ

Tổng số tiền:

2,762,411,880 VNĐ

Nguồn quỹ còn lại:

196,805,677 VNĐ

Số tiền đã thực hiện:

2,565,606,203 VNĐ

NGUỒN QUỸ BW TỪNG NĂM