THAM GIA

BẰNG DANH DỰ BW

Chưa có câu chuyện hay nhất tháng này.Đây là cơ hội tuyệt vời để dành được bằng danh dự câu chuyện hay nhất.

CÂU CHUYỆN HAY
NHẤT THÁNG NÀY

TÊN

CẤP

ĐịA CHỉ

"Câu chuyện hay nhất tháng này" sự lựa chọn người đã chia sẻ, đăng tải nhiều câu chuyện, dự án hay nhiều nhất trong tháng trước.

Chưa có người đóng góp tích cực nhất tháng này.Đây là cơ hội tuyệt vời để dành được bằng danh dự người đóng góp tích cực nhất.

NGƯỜI ĐÓNG GÓP TÍCH
CỰC NHẤT THÁNG NÀY

TÊN

CẤP

ĐịA CHỉ

"Người đóng góp tích cực nhất tháng này" là sự lựa chọn người đã đóng góp nhiều nhất, tích cực nhất trong tháng trước.

Chưa có người hoạt động tích cực nhất tháng này.Đây là cơ hội tuyệt vời để dành được bằng danh dự người hoạt động tích cực nhất.

NGƯỜI HOẠT ĐỘNG TÍCH
CỰC NHẤT THÁNG NÀY

TÊN

CẤP

ĐịA CHỉ

"Người hoạt động tích cực nhất tháng này" là sự lựa chọn người đã tham gia nhiều nhất vào các dự án một cách nhiệt tình và hăng hái.