THAM GIA

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC B.F VÀ
DANH SÁCH THÀNH VIÊN

1) TRỤ SỞ CHÍNH BW

Cán sự đại diện BW
Cán sự hành chính

B.F LEADER`S
CLUB

Gặp gỡ LEADER B.F toàn quốc
/ mỗi tỉnh1 người

B.F HELPER`S
CLUB

Gặp gỡ HELPER B.F toàn quốc
/ mỗi tỉnh 7 người

2) TỔ CHỨC B.F THEO TỪNG KHU VỰC

LEADER

 • HELPER
  DỰ ÁN 1

  MEMBER

 • HELPER
  DỰ ÁN 2

  MEMBER

 • HELPER
  DỰ ÁN 3

  MEMBER

 • HELPER
  DỰ ÁN 4

  MEMBER

 • HELPER
  DỰ ÁN 5

  MEMBER

 • HELPER
  DỰ ÁN 6

  MEMBER

 • HELPER
  DỰ ÁN 7

  MEMBER

LEADER (1 Người)

LEADER B.F là cán bộ đại diện cho trụ sở chính BW và đại diện cho toàn thể B.F tại khu vực trực thuộc thẩm quyền, có tư cách tham gia vào các chương trình giáo dục, hội nghị và hội thảo khác nhau. Quản lý, thi hành và báo cáo về chi phí hoạt động và kinh phí tài trợ được cấp từ trụ sở chính BW; ngoài ra có trách nhiệm giám sát và cố gắng hết mình, để tiến hành 7 dự án BW tại khu vực trực thuộc một cách nhanh chóng và đạt hiểu quả cao.

LEADER B.F là người có năng lực nổi trội khi tham gia vào dự án, có năng lực lãnh đạo tốt, trong số những HELPER đã hoạt động được hơn 3 năm, là người dẫn đầu số phiếu bình chọn người nhận được sự ủng hộ và tín nhiệm từ toàn thể thành viên, sẽ được bổ nhiệm và giữ nhiệm kỳ trong 1 năm.

HELPER (7 Người)

Là những người phụ tá đắc lực cho LEADER, thực hiện công việc một cách năng nổ, và là người kết nối các thành viên B.F, đảm đương từng dự án trong tổng số 7 dự án BW. Ngoài ra, khi LEADER vắng mặt thì chọn ra một người có số phiếu bầu cao nhất trong tổng số 7 HELPER để làm LEADER tạm thời, có mọi quyền hạn tương đương như LEADER chính thức. Và còn có thể được bổ nhiệm tư cách LEADER vào kỳ sau thông qua bầu chọn của toàn thể B.F.

B.F HELPER là người có năng lực vượt trội khi tiến hành các dự án trong số những B.F hoạt động trên 2 năm, là người dẫn dầu số phiếu bình chọn người nhận sự ủng hộ và tín nhiệm từ toàn thể thành viên, sẽ được bổ nhiệm và giữ nhiệm kỳ trong 1 năm.

MEMBER (Không giới hạn)

B.F là những thành viên dưới sự chỉ đạo của LEADER và các HELPER cùng nhau góp sức thực hiện 7 dự án BW theo từng khu vực tương ứng một cách nhiệt tình; tự động gia hạn tư cách thành viên theo sự đóng góp tham gia vào dự án BW từng năm, nếu trong suốt 1 năm mà B.F không có bất kỳ hoạt động nào thì sẽ bị tước bỏ tư cách thành viên.