prev next

#2 Hỗ trợ y tế cho trẻ em

  • SỐ TIỀN QUYÊN GÓP : 370,341,610đ
  • SỐ TIỀN ĐÃ SỬ DỤNG : 380,341,610đ
  • 11/13 DỰ ÁN HOÀN THÀNH
  • 0 NGƯỜI THAM GIA BF

DỰ ÁN ĐANG THỰC HIỆN

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN